အေထြေထြစံုစမ္းေမးျမန္းရန္

မဂၤလာပါ…

ပစၥယသတင္းမီဒီယာ၀က္ဆိုဒ္မွ ၾကိဳဆိုပါတယ္

ပစၥယသတင္းမီဒီယာသည္ ႏိုင္ငံေရး၊လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အႏုပညာ၊ အားကစားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ သတင္းမ်ားကုိ က႑ေပါင္းစံုမွ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စီစဥ္တင္ဆက္ေပးေနေသာ သတင္းမီဒီယာတခုျဖစ္ပါသည္။

လူၾကီးမင္းတို႔အေနနဲ႔ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

 

No: 100, Corner of Wardan Street & Kan Nar Street,
Beside the Concrete Express Way, Wardan Port Area,
Seik Kan (Port) Township, Yangon, Myanmar

Tel: 09 444936262 , 09 975909701
Email: 
info@pissaya.com