သတင္းဌာနျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္

မဂၤလာပါ
ပစၥယသတင္းမီဒီယာသည္ ႏိုင္ငံေရး၊လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အႏုပညာ၊ အားကစားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ သတင္းမ်ားကုိ က႑ေပါင္းစံုမွ တင္ဆက္ေပးေနသည့္ သတင္းမီဒီယာတခုျဖစ္ပါသည္။
အမ်ားျပည္သူ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ သိရွိႏိုင္ဖို႔ သတင္းမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မပ်က္တင္ဆက္ေပးေနသလို၊ တဖက္တြင္လည္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အက်ိဳးျပဳ အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း တင္ဆက္ေပးေနပါသည္။
အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ Pissaya မီဒီယာမွ တင္ဆက္ေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အႏုပညာ၊ အားကစားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ သတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာကို စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

 

Kaung Myat Kyaw
(Executive Editor)

No. 100, Corner of Wardan Street & Kan Nar Street,
Beside the Concrete Express Way, Wardan Port Area,
Seik Kan (Port) Township, Yangon, Myanmar

Tel: 09957926118
Email: pissaya2019@gmail.com