သူရဦးေရႊမန္းေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပင္ဆင္မႈအေပၚ ဝန္ႀကီး ေဟာင္းဦးစိုးသိမ္း ကန္႔ကြက္

သူရဦးေရႊမန္း ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူေနသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုး သပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းကို သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးစိုးသိမ္းက သေဘာမတူဘဲ ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။

သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဖတ္ၾကား တင္ျပခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္၊ သတ္မွတ္လိုက္သည့္ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေကာ္မရွင္သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္နဲ႔ အသစ္ျပဌာန္းရန္ သင့္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေခတ္ကာလအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးကို ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဥပေဒၾကမ္း မ်ားကို ေရးဆြဲျပဳစု၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က “ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲျပဳစုတင္ျပရမည္” ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို “ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲျပဳစု၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္” ဟူ၍ ျပင္ဆင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါအခ်က္ကို သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးစိုးသိမ္းက “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းကို ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္းေကာင္းသာ တင္သြင္းခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲျပဳစုျခင္းဟာ သူက ေရးဆြဲလို႔မရဘဲနဲ႔ အႀကံျပဳျခင္းသာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ သေဘာမတူေၾကာင္း” လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိမ္း၏ ကန္႔ကြက္မႈအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က “ယေန႔ ျဖည့္စြက္လိုက္တာက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္္ခံရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုပဲ တင္ျပခိုင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေခ်ပေျပာဆိုသည္။

ဦးဝင္းျမင့္က အထက္ပါအတုိင္း ေခ်ပေျပာဆိုၿပီးေနာက္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိမ္းက ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္ကို သေဘာ တူေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ထပ္မံတည္ျပသည့္အတြက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသည္ဟု နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကျငာခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအနက္ ေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒၾကမ္းေရဆြဲျခင္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ သက္ဆိုင္ ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သလို လႊတ္ေတာ္နာယကက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အႀကံ ဥာဏ္ေတာင္းခံလာသည့္အခါတြင္လည္း အႀကံျပဳခ်က္ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကေဟာင္းျဖစ္သူ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူး ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

source_mizzima

Related posts