ေၾကာ္ျငာကိစၥဆက္သြယ္ရန္

မဂၤလာပါရွင္…

ပစၥယသတင္းမီဒီယာ၀က္ဆိုဒ္မွ ၾကိဳဆိုပါတယ္

ပစၥယသတင္းမီဒီယာသည္ ႏိုင္ငံေရး၊လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အႏုပညာ၊ အားကစားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ သတင္းမ်ားကုိ က႑ေပါင္းစံုမွ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စီစဥ္တင္ဆက္ေပးေနေသာ သတင္းမီဒီယာတခုျဖစ္ပါသည္။

လူၾကီးမင္းတို႔ လူသံုးကုန္၊ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို သံုးစဲြသူမိဘျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိနိုင္ေစရန္အတြ က္ ေၾကာ္ျငာမ်ားထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာမည္ဆိုပါက ပစၥယ၀က္ဆိုဒ္က အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ျပီး ကနဦးေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားအတြက္ အထူးပရိုမိုးရွင္းမ်ားစီစဥ္ထားရွိသည့္အတြက္ ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

Marketing Department

No: 100, Corner of Wardan Street & Kan Nar Street,
Beside the Concrete Express Way, Wardan Port Area,
Seik Kan (Port) Township, Yangon, Myanmar

Tel: 0943080902 , 09 444 936262
Email: 
marketing@pissaya.com